تست دقت تراش قالب های ساخت اشکان پارت

در این ویدئو، مادر قالب آلومینیومی لوله قوری مورد آزمایش قرار گرفته و بعد از جفت کردن دوری ها، بدون اعمال روغن یا جدا کننده، تا لبه مادرقالب آب ریخته شد. همانطور که در ویدئو مشخص است، به دلیل کیفیت بالای تراش دو طرف دوری ها و بدنه، حتی آب از قالب خارج نشده و هنگام استفاده و تهیه قالب گچی، بهترین نتیجه را خواهد داشت.

فهرست